1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.

Denumirea autorităţii contractante: Fundatia YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation

Adresa: str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau , cod poștal 607355, email info@yana.ro

Reprezentant legal: Mateiu Ana-Gabriela – Director executiv

2. Obiectul contractului

Achiziția de lucrari – proiectare + executie in cadrul proiectului „ Îmbunătățirea calității serviciilor sociale ale Fundației YANA pentru copiii din comuna Nicolae Bălcescu, sat Valea Seacă, prin modernizarea instalației de încălzire și amenajarea de grupuri sanitare la Centrul de zi Casa HEIDI”

3. Valoarea estimată a achiziției:

• proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: 15.224,48 lei fara TVA compuse din:

◦ Proiect tehnic si detalii de executie: 12.352,19 lei;

◦ Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/autorizatiilor: 535.51 lei;

◦ Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic: 1.168,39 lei

• executia lucrari in valoare de 225.786,88 lei fara TVA, compuse din:

◦ Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 17.750,02 lei;

◦ Cheltuieli pentru investitia de baza: 206.513,08 lei;

◦ Cheltuieli conexe organizarii santierului: 1.523,78 lei.

4. Termenul de depunere a ofertei 20.04.2021, orele 16

5. Adresa la care trebuie transmise ofertele: email: info@yana.ro

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: română

7. Procedura de atribuire a contractului: pretul cel mai mic

8. Informații suplimentare privind contractul – formularele, specificațiile tehnice și alte documente se vor solicita prin e-mail de către cei interesați; pentru eventuale clarificari se vor folosi datele de contact precizate.

9. Analizarea ofertelor: are loc în ziua de 21.04.2021, orele 11 la sediul Fundatiei YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau , România, cod poștal 607355, Tel 0234 214 140, email: info@yana.ro

10. Criterii minime de calificare

Criteriile de calificare vizeaza: condițiile personale, respectiv situația personală a ofertantului și capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Conditii personale:

• Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

• Ofertanții trebuie să fie persoane juridice avand capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.

• Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

• Ofertanții vor depune copia certificatului constatator ORC, din care să rezulte că sunt abilitați să furnizeze serviciile si sa execute lucrarile ce fac obiectul contractului și că activitatea este autorizată

• De asemenea, se vor depune formularele completate, propunerea tehnica si oferta financiara

11. Atribuirea contractului de achiziție se face prin evaluarea ofertelor și selectarea ofertei cu pretul cel mai mic

12. Data trimiterii spre publicare a anunțului: 02.04.2021