1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.

Denumirea autorităţii contractante:  Fundatia YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation

Adresa:  str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau , cod poștal 607355, email info@yana.ro

Reprezentant legal:  Mateiu Ana-Gabriela  – Director executiv

2. Obiectul contractului

Achiziția de produse alimentare după cum urmează:

Lot 1 – Lot 1 alimente generale, cod CPV 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne, 15300000-1 Fructe, legume şi produse conexe, 03200000-3, Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, 15500000-3 Produse lactate

Lot 2, produse perisabile respectiv : 15500000-3 Produse lactate, 15810000-9 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, 03142500-3 Ouă

3. Valoarea estimată a achiziției:

Lot 1 – Lot 1 alimente generale, cod CPV 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne, 15300000-1 Fructe, legume şi produse conexe, 03200000-3, Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, 15500000-3 Produse lactate, 331093,67 lei fără TVA

Lot 2, produse perisabile respectiv : 15500000-3 Produse lactate, 15810000-9 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, 03142500-3 Ouă, 57310 lei fără TVA

4. Termenul de depunere a ofertei 10.03.2021, orele 16

5. Adresa la care trebuie transmise ofertele: email: info@yana.ro

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: română

7. Procedura de atribuire a contractului: procedură competitivă, conform Ordinului 1284/2016

8. Informații suplimentare privind contractul – respectiv formularele, specificațiile tehnice și alte documente se vor solicita prin e-mail de către cei interesați sau vor fi obținute de pe site-ul www.fonduri-ue.ro; pentru eventuale clarificari se vor folosi datele de contact precizate

9. Analizarea ofertelor: are loc în ziua de 11.03.2021, orele 11 la sediul Fundatiei YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau , România, cod poștal 607355, Tel 0234 214 140, email: info@yana.ro

10. Criterii minime de calificare

Criteriile de calificare vizeaza: condițiile personale, respectiv situația personală a ofertantului și capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Conditii personale:

  • Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;
  • Ofertanții trebuie să fie persoane juridice avand capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.
  • Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.
  • Ofertanții vor depune copia certificatului constatator ORC, din care să rezulte că sunt abilitați să furnizeze produsele ce fac obiectul contractului și că activitatea este autorizată
  • De asemenea, se vor depune formularele completate, oferta financiara si oferta tehnica
  • Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi

11. Atribuirea contractului de achiziție se face prin evaluarea ofertelor și selectarea ofertei celei mai avantajoase conform criteriilor precizate în documentul ”Specificații tehnice”

12. Data trimiterii spre publicare a anunțului: 03.03.2021