1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.

Denumirea autorităţii contractante: Fundatia YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation

Adresa: str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, judej Bacau , cod poștal 607355, email info@yana.ro

Reprezentant legal: Mateiu Ana-Gabriela – Director executiv

2. Obiectul contractului

Achiziția de servicii de organizare de evenimente, Cod CPV 79951000-5; Servicii de organizare de seminarii 79956000-0; Servicii de organizare de târguri şi expoziţii, după cum urmează: conferințe de presă, întâlniri cu factorii interesați, evenimente de diseminare

3. Valoarea estimată a achiziției: 2,752,1 lei fără TVA.

4.Termenul de depunere a ofertei 21.01.2021, orele 10

5. Adresa la care trebuie transmise ofertele: email: info@yana.ro

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: română

7. Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă, conform Ordinului 1284/2016

8. Informații suplimentare privind contractul – specificațiile tehnice se vor solicita prin e-mail de către cei interesați; pentru eventuale clarificari se vor folosi datele de contact precizate

9. Analizarea ofertelor: are loc în ziua de 21.01.2021, orele 11 la sediul Fundatiei YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, judej Bacau , România, cod poștal 607355, Tel 0234 214 140, email: info@yana.ro

10. Criterii minime de calificare

Criteriile de calificare vizeaza: condițiile personale, respectiv situația personală a ofertantului și capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Conditii personale:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

Ofertanții trebuie să fie persoane juridice avand capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.

Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

Ofertanții vor depune copia certificatului constatator ORC, din care să rezulte că sunt abilitați să furnizeze serviciile ce fac obiectul contractului și că activitatea este autorizată

11. Atribuirea contractului de achiziție se face prin evaluarea ofertelor și selectarea ofertei cu prețul cel mai scăzut

12. Data trimiterii spre publicare a anunțului: 13.01.2021