1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.

Denumirea autorităţii contractante: Fundatia YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation

Adresa: str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, județul Bacau , cod poștal 607355, email info@yana.ro

Reprezentant legal: Mateiu Ana-Gabriela – Director executiv

2. Obiectul contractului

Achiziția de servicii de servicii de instruire a membrilor grupului țintă, CPV 79632000-3 Servicii de formare a personalului, după cum urmează:

  • Program de training pentru 50 profesori din cele 5 unități școlare (persoane juridice), vizate de proiect, pentru deprinderea de competențe în lucrul cu elevii pe următoarele teme: dezvoltarea relațiilor, siguranța relațiilor pe internet; educație pentru sănătate și educație sexuală; prevenirea consumului de alcool, droguri și alte adicții, și combaterea traficului de persoane; Training-ul se va desfășura în 2 etape, pe perioade de câte 4 zile, la Slănic-Moldova, în județul Bacău în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022.
  • Servicii de cazare și masa pentru derularea programului de training.
  • Program de coaching. Pentru activitatea de coaching va fi organizată câte 1 întâlnire în fiecare școală vizată de proiect, odată la 2 luni, pe parcursul celor 2 ani școlari. Proiectul va cuprinde 2 ani școlari, adică 20 luni. În total vor fi organizate 5 întâlniri de coaching în fiecare școală și 5 ședințe online.
  • Organizarea unui eveniment de diseminare de o zi, în rândul a 75 de profesori din școlile colaboratoare, a informațiilor dobândite de profesorii formați și asigurarea suportului (coaching) pentru aceștia în punerea în aplicare a noilor competențe dobândite și a metodelor noi de predare învățate.

Activitățile de coaching se vor desfășura în fiecare dintre școlile colaboratoare:

  • Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, structura Mărgineni județul Bacău;
  • Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău;
  • Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău;
  • Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu, județul Bacău;
  • Școala Gimnazială cu clasele I-VIII “Costache Negri” structura a Liceului Teologic Romano-Catolic “Sfantul Francisc de Assisi”, municipiul Roman, județul Neamț;

3. Valoarea estimată a achiziției: 64,122.02 lei fără TVA.

4. Termenul de depunere a ofertei 02.06.2020, orele 16

5. Adresa la care trebuie transmise ofertele: email info@yana.ro

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: română

7. Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă, conform Ordinului 1284/2016

8. Informații suplimentare privind contractul – specificațiile tehnice si formularele se vor solicita prin e-mail de către cei interesați; pentru eventuale clarificari se vor folosi datele de contact precizate

9. Analizarea ofertelor: are loc în ziua de 03.06.2021, orele 11 la sediul Fundatiei YANA-You ARE NOT-ALONE Charitable Foundation str. Trandafirilor, nr. 5, comuna Nicolae Balcescu, judej Bacau , România, cod poștal 607355, Tel 0234 214 140, email: info@yana.ro

10. Criterii minime de calificare

Criteriile de calificare vizeaza: condițiile personale, respectiv situația personală a ofertantului și capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Conditii personale:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

Ofertanții trebuie să fie persoane juridice avand capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.

Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

Ofertanții vor depune copia certificatului constatator ORC, din care să rezulte că sunt abilitați să furnizeze serviciile ce fac obiectul contractului și că activitatea este autorizată

11. Atribuirea contractului de achiziție se face prin evaluarea ofertelor și selectarea ofertei cu prețul cel mai scăzut

12. Data trimiterii spre publicare a anunțului: 26.05.2021